وردپرس: کد نمایش مطالب مرتبط بر اساس چند برچسب
کد تخفیف در جریان devme1397 %10 تا آخر پاییز97

مطالب مرتبط، یکی از بخش هایی است که اکثر قالب های حرفه ای و پریمیوم آن را به صورت پیش فرض دارند و البته افزونه های زیادی نیز برای نمایش مطالب مرتبط تاکنون در مخزن وردپرس ثبت شده است. مطالب مرتبط را نیز می توانیم بر اساس چندین متد خاص نمایش دهیم. برای مثال بر اساس دسته بندی ها و برچسب ها .

WordPress Related Posts by Multiple Tags

در این مستند از مارکت دِومی قصد داریم یکی از حالت های نمایش مطالب مرتبط بر اساس برچسب مطالب را به شما آموزش دهیم. کدی که در این مستند معرفی می کنیم، چندین برچسب را به طور همزمان بررسی کرده و نزدیک ترین و مرتبط ترین مطالب را نمایش خواهد داد.

 


نکته: این کد را باید در فایل single.php قالب استفاده کنید تا بتواند برچسب های آن مطلب را دریافت، و مطالب دیگر را بر اساس آن برچسب ها پردازش کند.

<?php 
 $backup = $post;
 $tags = wp_get_post_tags($post->ID);
 $tagIDs = array();
 if ($tags) {
  $tagcount = count($tags);
  for ($i = 0; $i < $tagcount; $i++) {
   $tagIDs[$i] = $tags[$i]->term_id;
  }
  $args=array(
   'tag__in' => $tagIDs,
   'post__not_in' => array($post->ID),
   'showposts'=>5,
   'caller_get_posts'=>1
  );
  $my_query = new WP_Query($args);
  if( $my_query->have_posts() ) {
   while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post(); ?>
    <h3><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h3>
   <?php endwhile;
  } else { ?>
   <h2>هیچ مطلب مرتبطی یافت نشد</h2>
  <?php }
 }
 $post = $backup; // copy it back
 wp_reset_query(); // to use the original query again
?>

تنظیمات:

 • در خط 13 بجای عدد 5 تعداد مطالب مرتبط قابل نمایش را وارد کنید.
 • در خط 19 کدهای مربوط به خروجی هر مطلب مرتبط در این لیست می باشد. شما می توانید از کدهای HTML و PHP دیگر نیز استفاده کنید.
 • در خط 22 متن یا عنصری را وارد کنید تا در صورتی که هیچ مطلب مرتبطی شناسایی نشد، نمایش داده شود.

هنوز دیدگاهی ارسال نشده! نظر شما چیست؟

دیدگاه شما درباره این صفحه چیست؟