وردپرس: کد نمایش مطالب آینده و به زودی (زمان بندی شده)
کد تخفیف در جریان devme1397 %10 تا آخر پاییز97

در وردپرس شما می توانید انواع مطالب را ارسال کنید. مطالبی مانند انتشار فوری، زمان بندی شده برای آینده، مطلب خصوصی و حتی مطالبی که زمان آنها مربوط به گذشته است! یکی از انواع مطالب که کاربردی هستند اما در سایت های ایرانی زیاد مورد استفاده قرار نمی گیرد، مطالب زمان دار هستند. به گونه ای که هم اکنون آن مطلب را می نویسید اما انتشار کامل آن در آینده صورت خواهد گرفت.

شاید یکی از عدم استقبال از مطالب زمان دار، عدم نمایش آنها به کاربران باشد. یعنی کاربران ما به طور عادی نخواهند دانست مطلبی برای آینده زمان بندی شده است.برای نمایش اینگونه مطالب، کدی در این مستند از مارکت دِومی معرفی کرده ایم. این کد را در فایل های قالب و در مکانی که قصد دارید لیست مطالب زمان دار نمایش داده شود استفاده کنید.

توجه: در این کد، ما تنها عنوان و تاریخ انتشار کامل مطلب را به کاربران نمایش خواهید داد. کاربران نمی توانند مطلب را تا پیش از انتشار کامل آن بخوانند.

<div id="futurepost">
    <div id="futureposthead"><p>مطالب آینده</p></div>
    <?php query_posts('showposts=10&post_status=future'); ?>
    <?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
        <div >
            <p class><b><?php the_title(); ?></b><?php edit_post_link('e',' (',')'); ?><br />
            <span class="datetime"><?php the_time('j. F Y'); ?></span></p>
        </div>
    <?php endwhile; else: ?><p>درحال حاضر مطلبی برای آینده وجود ندارد</p><?php endif; ?>
</div>

تنظیمات:

 • در خط 2 بجای “مطالب آینده” عنوان لیست مطالب را وارد کنید.
 • در خط 3 بجای عدد 10 تعداد مطالبی که قصد دارید نمایش داده شود را وارد کنید.
 • خطوط 5 تا 8 مربوط به خروجی لیست است و برای تغییر در حالت خروجی لیست مطالب آینده، این خطوط را باید تغییر دهید.

هنوز دیدگاهی ارسال نشده! نظر شما چیست؟

دیدگاه شما درباره این صفحه چیست؟