وردپرس: کد نمایش محصولات تصادفی از دسته بندی خاص ووکامرس
کد تخفیف در جریان devme1400 %10 تا آخر بهار ۱۴۰۰

در مستند قبلی، نحوه نمایش آخرین محصولات دسته بندی خاص ووکامرس را به شما آموزش دادیم. با کمی دستکاری در آن کد می توانیم کد جدیدی ایجاد کنیم که بتوانیم بجای دریافت آخرین محصولات، محصولات دسته بندی مورد نظرمان را به صورت تصادفی نمایش دهیم.

از این کد می توانیم در ادامه مطالب، یا صفحه اصلی سایت استفاده کنیم تا بتوانیم محصولاتمان را به صورت تصادفی به کاربران سایت نمایش دهیم. کد زیر را در هر فایلی از قالب که می خواهید استفاده کنید:

<ul class="products">
  <?php
    $args = array( 'post_type' => 'product', 'posts_per_page' => 5, 'product_cat' => 'software', 'orderby' => 'rand' );
    $loop = new WP_Query( $args );
    while ( $loop->have_posts() ) : $loop->the_post(); global $product; ?>

      <h2>نرم افزارها</h2>

        <li class="product">  

          <a href="<?php echo get_permalink( $loop->post->ID ) ?>" title="<?php echo esc_attr($loop->post->post_title ? $loop->post->post_title : $loop->post->ID); ?>">

            <?php woocommerce_show_product_sale_flash( $post, $product ); ?>

            <?php if (has_post_thumbnail( $loop->post->ID )) echo get_the_post_thumbnail($loop->post->ID, 'shop_catalog'); else echo '<img src="'.woocommerce_placeholder_img_src().'" alt="Placeholder" width="300px" height="300px" />'; ?>

            <h3><?php the_title(); ?></h3>

            <span class="price"><?php echo $product->get_price_html(); ?></span>          

          </a>

          <?php woocommerce_template_loop_add_to_cart( $loop->post, $product ); ?>

        </li>

  <?php endwhile; ?>
  <?php wp_reset_query(); ?>
</ul>

تنظیمات و شخصی سازی:

 • در خط 3 بجای کلمه software باید نامک دسته بندی مورد نظر ووکامرس را وارد نمایید. (محصولات از این دسته بندی دریافت خواهند شد)
 • در خط 3 بجای عدد 5 تعداد محصولاتی که قصد دارید نمایش داده شود را وارد کنید.
 • در خط 7 یک عنوان برای لیست محصولات وارد کنید.
 • خطوط 7 تا 25 کدهایی هستند که در خروجی این لیست محصولات تاثیرگذارند و اگر عنصری خواستید به هر محصول اضافه کنید، در این خطوط اضافه نمایید.

هنوز دیدگاهی ارسال نشده! نظر شما چیست؟

دیدگاه شما درباره این صفحه چیست؟